A A A zmień czcionkę
zmień kontrast
Gminny Ośrodek Kultury "PROMYK"
ul. Juliana Fałata 2k, 43-360 Bystra
NIP: 9372673740
Napisz wiadomość:
gok@gok.wilkowice.pl
Zadzwoń:
33 817 07 73,
+48 603 410 661

Ankieta

Najlepszym źródłem informacji o wydarzeniach organizowanych w GOK "Promyk" jest moim zdaniem...
 • 28.01% (86 głosów)
 • 50.16% (154 głosów)
 • 8.14% (25 głosów)
 • 3.26% (10 głosów)
 • 2.61% (8 głosów)
 • 2.93% (9 głosów)
 • 4.89% (15 głosów)
Twój głos został oddany.
Brano już udział w tej ankiecie.

KONKUKRS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

 
 
 

KARTKA BOŻONARODZENIOWA 2019 - DZIECIĘCY KONKURS PLASTYCZNY
REGULAMIN KONKURSU
 
 1. Organizator:
 • Gminny Ośrodek Kultury „PROMYK” w Bystrej.
 
 1. Misja i cele konkursu:
 • Konfrontacja twórczości artystycznej dzieci i różnych artystycznych spojrzeń, jak również konfrontacja z profesjonalnym jury;
 • Wytworzenie przestrzeni do prezentacji twórczości plastycznej oraz przybliżenie jej publiczności;
 • Odkrywanie talentów plastycznych;
 • Prezentacja obyczajów bożonarodzeniowych poprzez twórczość plastyczną;
 • Formowanie relacji wszystkich generacji wobec wartości estetycznych.
 
 1. Temat prac plastycznych:
 • Boże Narodzenie, motywy bożonarodzeniowe – przyrodnicze, obyczajowe, biblijne.
 
 1. Terminy:
 • Ogłoszenie konkursu plastycznego: 27 września 2019 r.
 • Ostateczny termin zgłaszania prac: 25 października 2019 r. (decyduje data wpływu do GOK „Promyk”).
 • Ogłoszenie wyników: 29 października 2019 r.
 • Informacja o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu Konkursu na stronie internetowej: www.gok.wilkowice.pl.
 
 1. Zasady uczestnictwa:
 • W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku: 5-15 lat mieszkające lub uczęszczające do szkoły na terenie Gminy Wilkowice.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Zgłoszone prace konkursowe powinny być nie większe niż format A5 (kartka zeszytowa).
 • Jeden autor może zgłosić tylko jedną pracę, nie publikowaną wcześniej.
 • Placówkom oświatowym poleca się preselekcję prac dokonaną przez pedagogów.
 • Autor na odwrocie każdej pracy powinien podać następujące dane:
 • tytuł pracy,
 • technika,
 • imię i nazwisko autora,
 • wiek autora,
 • adres autora,
 • nazwę szkoły/instytucji,
 • imię i nazwisko prowadzącego zajęcia,
 • nr telefonu kontaktowego (do Rodzica, Opiekuna lub Nauczyciela Prowadzącego).
 
 1. Kategorie wiekowe:
 1. 5-7 lat
 2. 8-11 lat
 3. 12-15 lat
 
 1. Dozwolone techniki:
 • malarstwo,
 • rysunek,
 • grafika,
 • grafika komputerowa,
 • technika kombinowana (możliwa do zeskanowania).
 
 1. Ocena prac:
 • Organizator konkursu powoła przynajmniej trzyosobowe jury, w skład którego nie będą wchodziły osoby spokrewnione z uczestnikami konkursu.
 • Jury po obejrzeniu prac przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii wiekowej. Jury ma prawo nieprzyznania któregoś z miejsc, ewentualnie przyznania jednego miejsca więcej niż jednemu autorowi.
 • Decyzje Jury są ostateczne.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych.
 • Jury ma prawo zmiany zasad nagradzania w zależności od ilości zgłoszonych prac i ich jakości.
 • Jury wysoko ocenia z jednej strony tradycyjne materiały i techniki, a z drugiej innowacyjność i nowatorstwo prac. Kryteria oceny prac będą uwzględniały trafność doboru środków wyrazu, samodzielność wykonania prac, kompozycję i kolorystykę, zgodność z tematem oraz inwencję twórczą.
 
 1. Wyniki konkursu:
 • Lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana na stronie: www.gok.wilkowice.pl. Zwycięzcy Konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni o wynikach Konkursu telefonicznie.
 • Pula nagród w konkursie wynosi 2000 zł.
 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, które nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 • Nagrody, które nie zostaną odebrane w terminie do 30 dni od daty oficjalnego wręczenia, przechodzą na własność Organizatora.
 
 1. Zgody:
 • Organizatorzy konkursu nie zwracają prac konkursowych.
 • Najlepsze, wybrane przez jury, prace plastyczne wezmą udział w Międzynarodowym Dziecięcym Konkursie Rysunkowym „Kartka Bożonarodzeniowa” organizowanym przez Ostrawski Ośrodek Kultury w Dolnym Kubinie na Słowacji w następujących kategoriach:
przedszkole - do 6 lat
B1. szkoła podstawowa – do 10 lat
B2. szkoła podstawowa, liceum – do 15 lat
C1. szkoła artystyczna – do 10 lat
C2. szkoła artystyczna – do 15 lat
D. szkoła specjalna
 
 • Z chwilą doręczenia pracy na konkurs Organizatorowi zgodnie z regulaminem, Organizator nabywa własność pracy zgłoszonej przez Uczestnika na konkurs i uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
  a) wykorzystania na stronie internetowej Organizatorów tj. Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” oraz Ostrawskiego Ośrodka Kultury w Dolnym Kubinie na Słowacji i w mediach społecznościowych Organizatorów,
  b) wykorzystanie i prezentację pracy na wystawie pokonkursowej zarówno w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk” jak i na wystawach organizowanych przez Ostrawski Ośrodek Kultury w Dolnym Kubinie na Słowacji oraz wystaw reklamujących Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” i Gminę Wilkowice,
  c) wykonanie i umieszczenie reprodukcji pracy np. w katalogu prezentującym prace konkursowe, w materiałach informacyjnych i promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk”, Gminy Wilkowice oraz Ostrawskiego Ośrodka Kultury w Dolnym Kubinie na Słowacji, które będą mogły być sprzedawane przez Organizatorów.
 • Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 ze zm.) oraz wyrażeniem zgody na przekazanie danych osobowych wraz z pracą konkursową Ostrawskiemu Ośrodkowi Kultury w Dolnym Kubinie na Słowacji.
 
 1. Postanowienia końcowe:
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu. Zmiany zostaną ogłoszone taką drogą, jaką nastąpiło ogłoszenie niniejszego regulaminu.
 • Dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie. Odwołania nie będą uwzględnione.
 • Regulamin Konkursu jest dostępny w szkołach na terenie Gminy Wilkowice, w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.gok.wilkowice.pl w zakładce „Druki do pobrania i regulaminy”.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na stronie internetowej i jest on tożsamy z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 • Kontakt oraz dodatkowe informacje u Organizatora: GOK „PROMYK” ul. J. Fałata 2k, 43-360 Bystra, tel. 33 817 07 73.